ИНФОРМАЦИЯ

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА 6 Г.

-  Детето да реагира на норми на поведение,
предлагани от възрастния;

 - Да изпитва чувство на сигурност в детската
градина;

 - Да се акцентира на елементарните компетенции в образованието, а именно:


- да се работи върху знанието;
- мисленето ( решаването на противоречия, проблеми, описанието им, обяснението им, интерпретирането им;
-развиването на интелектуалния потенциал на детето;
- развиване на комуникативните способности.

В европейската (националната)квалификационна рамка, утвърдена с РМС от 02, 02. 2013 г. се извеждат следните обобщения за подготвителното ниво – предучилищното детство:

 

Знания:

Има начална представа за заобикалящия го свят;

Знае последователността при изпълнение на познавателна задача;

Познава необходимите средства за първоначално обучение.

Умения:

Изпълнява елементарни задачи;

Изразява чрез своето творчество усвояването на представи за заобикалящия го свят;

Използва материали при изпълнение на задачи.

 

Компетенции:

 

Самостоятелност и отговорност: 

Участва активно в прости познавателни дейности;

Умее да изпълнява задачи под ръководството на възрастен;

Познава последствията/резултатите от своята собствена дейност.

 

Комуникативни и социални компетентности:

Разбира и предава кратка и несложна информация в устна форма;

Работи в група като проявява толерантност към останалите деца в групата;

Започва да изразява своята самостоятелност като нова социална роля.


    КАК ГИ ПОСТИГАМЕ:


- Чрез индивидуален подход към всяко дете;

- Чрез разнообразна програма ориентирана към
специфичните детски възможности;

-Чрез игрово- познавателни методи, мотивиращи
естествената детска любознателност.Уебсайт в alle.bg